De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en –ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat deze hierbij tekortschieten. Beleggingsinstellingen en- ondernemingen die transactiemonitoring helemaal niet hebben ingericht, moeten dat dit jaar nog op orde brengen.

Het vervolgonderzoek van de AFM, dat in juni 2020 al is gestart, bestaat uit zes onderzoeken bij individuele beleggingsinstellingen en -ondernemingen. Hierbij wordt gecheckt of ondernemingen transactieprofielen opstellen van hun cliënten, detectieregels hanteren voor het signaleren van ‘opvallende’ transacties en tijdig en goed melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

Eerder onderzoek

In 2019 deed de AFM onderzoek bij zes beleggingsondernemingen en -instellingen. Toen bleek dat beleggingsinstellingen en –ondernemingen nog onvoldoende doen om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Om die reden zijn is de AFM dit verdiepende vervolgonderzoek gestart.

 

Wettelijke verplichting
Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Wwft-instellingen onder meer verplicht om een voortdurende controle uit te oefenen op hun zakelijke relaties (waaronder cliënten). Ook moeten zij de transacties van hun zakelijke relaties monitoren en bij een ongebruikelijke transactie zo snel mogelijk de FIU te informeren.

Herstelacties voor eind 2020
Naast dit vervolgonderzoek en het eerdere onderzoek in 2019 doet de AFM ook jaarlijks een zogeheten Wwft-uitvraag. Uit de Wwft-uitvraag 2019 bleek 15% van de beleggingsinstellingen en -ondernemingen in zijn geheel niet te doen aan transactiemonitoring. Zij zullen hierover binnenkort een brief ontvangen. De AFM stelt deze instellingen tot eind 2020 in de gelegenheid om na te gaan in hoeverre zij op dit moment in overtreding zijn van de Wwft en waar nodig de benodigde herstelacties uit te voeren. Hierna zal de AFM steekproefsgewijs controleren in hoeverre instellingen voldoen aan het adequaat monitoren van transacties en indien nodig gepast optreden. Als de resultaten uit de individuele onderzoeken daar aanleiding toe geven zal de AFM die publiceren.

In september start de AFM de Wwft-uitvraag 2020 voor beleggingsinstellingen.

Bron: https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/augustus/mih-transaction-monitoring