De bevolking van Nederland verandert de komende decennia flink. Tegen deze achtergrond heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de financiële kwetsbaarheid van Nederlanders met een migratieachtergrond en de relatie met toegang tot financiële dienstverlening verkend. Hiermee wil de AFM bijdragen aan bewustwording en maatschappelijke dialoog rondom dit vraagstuk. 

De toezichthouder concludeert, niet geheel verrassend, dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gemiddeld financieel kwetsbaarder zijn. Het gemiddeld genomen lager onderwijsniveau en een minder sterke arbeidsmarkt- en inkomenspositie spelen hierin mee.  

Meer aandacht voor de financiële kwetsbaarheid van vooral Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lijkt derhalve geboden. Tijdens het inburgeringsproces kan bijvoorbeeld meer nadruk liggen op financiële zelfredzaamheid. Ook kan de AIO-aanvulling nadrukkelijker onder de aandacht van deze doelgroep worden gebracht. En financiële dienstverleners kunnen nadenken over hoe ze beter op deze doelgroep kunnen inspelen, zoals het verkleinen van de taalbarrière.