Verzekeraars hebben in de jaren 2015 -2017 elk kwartaal delen van hun beleggingsportefeuille verkocht, voor een totaalbedrag van EUR 28 miljard. In 2018 was zowel in het eerste als tweede kwartaal weer sprake van netto aankopen van elk EUR 0,2 miljard. De beleggingsportefeuille (effecten en woninghypotheken) kwam hiermee uit op EUR 354 miljard per eind juni 2018.

Netto verkopen in 2015 -2017

Elk kwartaal van 2015 tot en met 2017 verkochten verzekeraars delen van hun beleggingsportefeuille. Het ging om een totaalbedrag van bijna EUR 28 miljard. Het grootste deel hiervan betrof schuldpapier met een looptijd van meer dan 1 jaar (EUR 23 miljard), vooral Duitse en Nederlandse staatsobligaties die tijdens de eerste jaren van de Europese schuldencrisis in ruime mate waren aangeschaft. Daarnaast werden voor EUR 14 miljard aan participaties in beleggingsfondsen verkocht. Hier tegenover stond dat de uitzettingen in de vorm van woninghypotheken toenamen met EUR 11,5 miljard. Dit verschilt sterk per kwartaal mede vanwege overnames van bestaande hypotheekportefeuilles van gelieerde partijen.

Netto aankopen in 2018

In 2018 vonden voor het eerst per saldo weer aankopen plaats, van bijna EUR 0,2 miljard in zowel het eerste als het tweede kwartaal. Daarbij ging de verkoop van staatsobligaties in 2018 door maar nam het tempo af. In het tweede kwartaal van 2018 werd voor EUR 1 miljard aan overheidspapier met een looptijd van meer dan 1 jaar verkocht (eerste kwartaal van 2018: EUR 1,9 miljard), waarvan tweederde deel bestond uit verkopen van Duits en Nederlands papier met een looptijd meer dan 1 jaar. Deze verkopen werden echter in het tweede kwartaal van 2018 overtroffen door aankopen van papier met een looptijd van meer dan 1 jaar van MFI’s, overige financiële bedrijven en niet-financiële bedrijven (EUR 1,3 miljard). Verder gaat de verstrekking van woninghypotheken door. In het tweede kwartaal van 2018 bestond de toename van bijna EUR 0,5 miljard voor een groot deel uit nieuwe productie (eerste kwartaal 2018: EUR 0,7 miljard).

Omvang beleggingsportefeuille neemt in 2018 weer toe

De afname van de beleggingsportefeuille vanwege de verkopen in de periode 2015-2017 werd deels gecompenseerd door koerswinsten. Deze winsten betroffen EUR 7,5 miljard, waarbij de koersverliezen op schuldpapier met een looptijd van meer dan 1 jaar van EUR 3 miljard ruimschoots goedgemaakt werden door de winsten op aandelen en beleggingsfondsen van EUR 10 miljard. In het tweede kwartaal van 2018 bedroeg de koerswinst EUR 2,4 miljard, waarbij vooral werd geprofiteerd van de stijging van aandelenkoersen. De omvang van de beleggingsportefeuille is per saldo gedaald van EUR 362 miljard ultimo 2014 tot EUR 351 miljard eind 2017, waarna weer enige stijging optrad in 2018 tot EUR 354 miljard per eind juni 2018.