De eigen woning is niet primair bedoeld om in te zetten als pensioenvoorziening. Dat schrijft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in antwoord op Kamervragen. De minister wijst erop dat het belangrijk is dat zzp’ers voldoende pensioen kunnen opbouwen.   

Minister Schouten: “Niet iedereen heeft een eigen woning of heeft overwaarde in de eigen woning. Bovendien is de vermogensopbouw beperkt tot de waarde van de woning en zegt die waarde weinig tot niets over de benodigde pensioenvoorziening. Een eigen woning is dan ook niet specifiek bedoeld als pensioenbelegging en wordt als zodanig ook niet fiscaal behandeld. Voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw gelden fiscale begrenzingen gebaseerd op een bepaalde pensioenambitie qua hoogte van het inkomen na pensioendatum. Het creëren van extra fiscale pensioenfaciliteiten voor specifiek de overwaarde in de eigen woning verhoudt zich niet tot deze ambitie en fiscale begrenzingen. Daarnaast werkt het complexiteitsverhogend als met dergelijke fiscale pensioenfaciliteiten in het reguliere fiscale pensioenkader rekening gehouden moet worden.” 

Volgens de minister wordt de fiscale ruimte in de derde pensioenpijler uitgebreid. Dit wordt gedaan met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Met dit wetsvoorstel wordt een eenvoudiger en generiek fiscaal kader voorgesteld voor pensioenopbouw in de derde pijler. Dit geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen. De fiscale ruimte voor pensioensparen binnen deze pijler wordt substantieel verruimd. De fiscale ruimte is op dit moment begrensd op 13,3% van de premiegrondslag, maar wordt naar verwachting verhoogd tot 30%.