De Europese Commissie heeft gisteren een pakket maatregelen vastgesteld om het EU-beleid voor klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo af te stemmen dat de netto broeikasgassemissies tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 met minstens 55% kunnen worden verlaagd.

Het is belangrijk dat de uitstoot van milieuverontreinigende gassen de komende tien jaar daalt, zodat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld kan worden en de Europese Green Deal werkelijkheid wordt.

Dankzij de voorstellen van vandaag kan de noodzakelijke versnelling bij de reductie van broeikasgasemissies in de komende tien jaar worden gerealiseerd. In de voorstellen worden de volgende elementen gecombineerd:

Toepassing van emissiehandel op nieuwe sectoren en aanscherping van het bestaande EU-emissiehandelssysteem;

Meer gebruik van hernieuwbare energie;

Vergroting van energie-efficiëntie;

Snellere realisatie van emissiearme vervoerswijzen en bijbehorende ondersteunende infrastructuur- en brandstofbeleidsmaatregelen;

Afstemming van het belastingbeleid op de doelstellingen van de Europese Green Deal;

Maatregelen ter preventie van koolstoflekkage;

en instrumenten voor het behoud en de aanwas van onze natuurlijke koolstofputten.

Lees het volledige officiële bericht van de Europese Commissie
https://ec.europa.eu/netherlands/news/de-europese-green-deal-economie-en-samenleving-van-de-eu-moeten-aan-klimaatambities-gaan_nl