Een klant van OVG in Den Haag vond dat zijn beleggingsportefeuille een te offensief profiel had, waardoor hij aanzienlijke koersverliezen had geleden. Hij diende een klacht tegen de vermogensbeheerder in bij Kifid. Die was het niet met hem eens.

In onderling overleg hadden OVG en de klant een neutraal profiel voor de portefeuille vastgesteld. Bij het Kifid klaagde de klant dat dat niet passend was geweest en dat OVG een defensief profiel had moeten vaststellen. “Als doelstelling is aangegeven ‘lange termijn vermogensgroei / inkomen-opbrengsten’ met een beleggingshorizon van meer dan tien jaar. Met die uitgangspunten is een neutraal profiel zoals OVG dat hanteert verenigbaar,” aldus het Kifid.

Daarnaast vond de klant dat de inrichting van de porteuille te risicovol was om een neutraal profiel te rechtvaardigen. Het obligatiedeel van de portefeuille bestond voor een aanzienlijk deel uit perpetuals, reverse convertibles, achtergestelde preferente aandelen en gestructureerde producten met aandelenrisico – producten die volgens de klant niet in een neutrale portefeuille thuishoren. Maar op die obligatieportefeuille behaalde de klant tussen 2018 en 2002 een rendement van 22%, dus daar kan het verlies niet door zijn veroorzaakt, oordeelde Kifid.

Ook vond de consument dat er te veel en te agressief gebruik werd gemaakt van opties. OVG stelde echter dat de gebruikte optiestrategieën defensief van aard waren, en dat het rendement op deze strategieën per saldo niet negatief was.

Ten slotte vond de klant nog dat OVG hem te veel kosten in rekening had gebracht, maar daarover merkte Kifid fijntjes op dat de gehanteerde kostenstructuur keurig was vastgelegd in de vermogensbeheerovereenkomst.

De klant ving op alle punten bot.

Lees de volledige uitspraak van het Kifid hier.