• 37% van de institutionele beleggers wil de exposure naar alternative credit uitbreiden als rentes verder oplopen
  • 14% van de beleggers is van plan om dit jaar voor het eerst in deze categorie te beleggen
  • Belangrijke belemmeringen om in alternative credit te beleggen, zijn een gebrek aan inzicht in het risicoprofiel en te weinig relevante cijfers en informatie

Uit nieuw onderzoek van NN Investment Partners (NN IP) blijkt dat institutionele beleggers van plan zijn om hun exposure naar alternative credit dit jaar te vergroten, omdat de verwachte stijging van de rentes traditionele vastrentende categorieën voor uitdagingen zal plaatsen.

Alternative credit is een steeds belangrijker wordende beleggingscategorie die bestaat uit leningen aan bedrijven, organisaties en projecten buiten het gereguleerde bankensysteem. Het onderzoek van NN IP ‘Investor Sentiment: Alternative Credit’ toont dat 94% van de beleggers verwacht dat de beleidsrente van de Federal Reserve in de komende 12 maanden zal stijgen – 61% gaat uit van een stijging van 0,5% of meer. Daarnaast denkt 69% dat de kwantitatieve versoepeling in Europa in 2019 zal eindigen en dat er sprake zal zijn van beheerste rentestijgingen. In dat geval wil 37% van de beleggers de exposure naar alternative credit uitbreiden. Dit percentage is hoger dan voor alle andere vastrentende categorieën.

Verder verwacht 14% van de institutionele beleggers in de komende 12 maanden voor het eerst in alternative credit te gaan beleggen, en 45% die al in deze categorie belegt, is van plan de exposure uit te breiden.

Gabriella Kindert, Hoofd van de Alternative Credit Boutique bij NN Investment Partners: “Alternative credit is in de afgelopen jaren snel uitgegroeid tot een veel grotere en bredere categorie met meer beleggingsmogelijkheden. Beleggers willen hun exposure steeds vaker uitbreiden om betere risicogecorrigeerde rendementen te genereren, hun portefeuilles te spreiden en toegang te krijgen tot ESG-gerelateerde kredietbeleggingen. Als de rentes volgens verwachting oplopen, wordt de categorie ook steeds aantrekkelijker ten opzichte van traditionele vastrentende strategieën.

“In 2017 steeg de instroom in onze alternative credit-strategieën met 33% ten opzichte van 2016.”

Belemmeringen om in alternative credit te beleggen
Ondanks de groeiende vraag naar alternative credit als beleggingscategorie, zegt slechts één op de drie (33%) beleggers dat ze de mogelijkheden van alternative credit ‘heel goed/volledig’ kennen.

Een op de vijf beleggers (20%) noemt als grootste belemmering voor het beleggen in alternative credit het inzicht in de rendementen versus de risico’s binnen de categorie. Alternative credit wordt gezien als een ingewikkelde categorie om te laveren tussen verschillende proposities. Andere belemmeringen hangen hiermee samen. Zo zegt 14% van de beleggers dat de risicoafdeling onvoldoende inzicht heeft in de beleggingscategorie en 11% geeft aan dat er vergelijkbare problemen zijn voor de directie.

Andere belangrijke belemmeringen die beleggers noemen, zijn onvoldoende cijfers en informatie over deze categorie, een gebrek aan inzicht in hoe ze vanuit regelgevend/boekhoudkundig oogpunt met alternative credit moeten omgaan en hoe ze de categorie in hun assetallocatiestrategieën moeten integreren – alle drie de punten worden door 9% van de institutionele beleggers genoemd.