Een kostenefficiënte*, fysieke UCITS ETF die streeft naar een beleggingsresultaat die, vóór uitkeringen, zo goed mogelijk aansluit bij het totale rendement van de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index.

Redenen om deze allocatie te overwegen

  • Controverses uitsluiten SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate Select ESG UCITS ETF sluit uitgevers uit die een aanzienlijke omzet uit bepaalde praktijken, sectoren of productlijnen halen.
  • ESG-score maximaliseren De gehanteerde ESG methodologie is gebaseerd op de SASB Materiality Map om de ESG-score te maximaliseren door positieve screening / best-in-class aanpak.
  • Kernbouwsteen De ETF is ontworpen als bouwsteen voor benchmarkbewuste ESG-beleggers.

 

Opbouw van index

Stap 1: Controverses uit de moederindex verwijderen (Bloomberg Barclays Euro Corporate Index): Verwijder de uitgevers van obliaties die betrokken zijn bij en/of een aanzienlijke omzet halen uit activiteiten die verband houden met extreme controverses, controversiële wapens, schendingen van het UN Global Compact, ontginning van stoomkolen, tabaksproducten of civiele wapens.

Stap 2: Controle voor ESG en risico-rendementskarakteristieken:
Selecteer effecten en hun overeenkomstige wegingen om de ESG-score te maximaliseren en vergelijkbare risico- rendementskenmerken te behouden met de moederindex (zie optimalisatiebeperkingen in de bijlage op pagina 5). Effecten met een ESG-score of R-Factor® (ontwikkeld door State Street Global Advisors) groter dan of gelijk aan de gemiddelde ESG- score van de moederindex, die ook door alle screenings naar controversiële activiteiten komen, hebben een minimale weging naar marktwaarde gelijk aan hun weging in de moederindex. Effecten met een ESG-score die kleiner is dan de gemiddelde

ESG-score van de moederindex komen in aanmerking. Uitgevers van obligaties worden ofwel uitgesloten van de index of krijgen een weging toegekend tussen een kwart van hun weging in de moederindex en vijftien keer hun weging in de moederindex.

Een globale score op basis van het SASB Materiality Framework

De ESG-score wordt bepaald op basis van de SASB (Sustainability Accounting Standards Board) Materiality Map. Die werd ontwikkeld na grondig onderzoek en commentaren

van ondernemingen en publiek. SASB is een onafhankelijke non- profitorganisatie die ondernemingen wereldwijd wil helpen om thema’s rond duurzaamheid die beleggers belangrijk vinden, te identificeren en te beheren, en erover te rapporteren. Ze wordt ondersteund door beleggers wereldwijd, die samen $48 biljoen vertegenwoordigen.

De Index begrijpen

Bij de samenstelling van de index worden controverses uitgesloten en wordt geprobeerd de ESG-score te optimaliseren. Dat gebeurt door de uitgevers te wegen naar een globale ESG-score en de index streeft een risicoprofiel na dat vergelijkbaar is met dat van een traditionele bètablootstelling, waardoor deze als kernallocatie gebruikt kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom SPDR voor ESG?

SPDR ETF’s is een onderdeel van State Street Global Advisors, de vermogensbeheertak van State Street. Via deze structuur kan SPDR gebruikmaken van een ruime ervaring op het vlak van duurzaamheid en een schat aan middelen om in te spelen op de behoeften van de klanten.

Als gevestigd leverancier van financiële diensten voor wereldwijde institutionele beleggers streeft State Street ernaar waarde te creëren op lange termijn.

State Street staat voor toonaangevende dienstverlening, beheer, onderzoek en analyse op het vlak van beleggingen en wil beleggers helpen inzicht te krijgen in de ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) die een invloed kunnen hebben op de waarde van hun portefeuilles. Verder laten wij zien dat we ons inzetten voor duurzaamheid als ondertekenaar van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, door middel van wereldwijde milieudoelstellingen en door de integratie van ESG in het bestuurshandvest op bedrijfsniveau.

We zien tegenwoordig een structurele verschuiving in onze economieën van materiële naar immateriële waardefactoren en merken dat ESG-overwegingen steeds belangrijker worden voor ondernemingen en ook de manier waarop zij voor beleggers worden gewaardeerd. Bij State Street Global Advisors streven wij ernaar onze financiële gegevens en analysevaardigheden te combineren met onze ervaring vanuit de beleggingspraktijk om een nieuwe generatie ESG- oplossingen uit te werken. Wij verstrekken toonaangevend onderzoek, analyses en advies afgestemd op de ESG- behoeften van beleggers in alle beleggingscategorieën en -stijlen.

Wij geloven dat onze activiteiten op het vlak van actief beheer en onze expertise activiteiten zijn waarmee we ons onderscheiden in de financiële wereld.

 

State Street Global Advisors – Ervaring met ESG

  • Beheerd vermogen van $352,7 miljard in activa met ESG-integratie (per 30 juni 2020)
  • Zorgvuldig beheer Ons gespecialiseerde team werkt samen met bedrijven die 72% van de uitstaande beleggingen van State Street Global Advisors in aandelen vertegenwoordigen.
  • Implementatie van ESG sinds 1985 Lancering van het eerste ESG-mandaat in 1985, waarmee we een vroege leider werden in koolstofarme beleggingen en een erkende autoriteit op het vlak van zorgvuldig beheer en deugdelijk bestuur.

 


 

Appendix: Optimalisatiebeperking voor de ESG-score

Liquiditeitspositie:  Alle cash die halverwege de maand in de index terechtkomt, wordt op de volgende herbalanceringsdatum volledig herbelegd in de index van de volgende maand. Op elke herbalanceringsdatum heeft cash een weging van 0%.

Sectorwegingen klasse 2:  De sectorwegingen van Bloomberg Barclays klasse 2 moeten binnen 200 bp van de moederindex liggen.

Wegingen indexratings:  De ratingwegingen van de Bloomberg Barclays Index (Aaa, Aa, A, Baa) moeten binnen 300 bp van de moederindex liggen.

Duration maal spread:  Moet binnen 0,2 jaar van elke klasse 2-sector van de moederindex liggen. DxS wordt berekend door de spreadduration te vermenigvuldigen met de voor optie-effect gecorrigeerde Libor-spread. DxS meet de gevoeligheid voor relatieve veranderingen in de spread, in tegenstelling tot de veranderingen in absolute spread, zoals de gewijzigde duration.

Voor optie-effect gecorrigeerde duration: Moet binnen 0,15 jaar van elke klasse 2-sector van de moederindex liggen.

R-Factor®-score: Effecten met een R-Factor® _groter dan of gelijk aan de gemiddelde R-Factor® _van de moederindex, die ook door alle screenings op controversiële activiteiten komen, hebben een minimale weging naar marktwaarde gelijk aan hun weging in de moederindex. Effecten met een lagere R-Factor®– score dan de gemiddelde R-Factor® _van de moederindex komen in aanmerking. Die emittenten worden ofwel uitgesloten van de index of krijgen een weging toegekend tussen een kwart van hun weging in de moederindex en tot vijftien keer hun weging in de moederindex.

Wegingen van effecten en emittenten: De individuele wegingen van effecten moeten minder dan 15 keer hun gewicht in de hoofdindex of 100 bp bedragen, naargelang wat het laagste is. Wegingen van emittenten (ticker) moeten kleiner zijn dan 200 bp plus hun weging in de moederindex. Enkel longposities zijn toegestaan. 

Minst gunstige rendement: Mag niet minder zijn dan 10 bp van de moederindex.

 

Potentiele risico’s

Wanbetaling.  Hoewel de effecten in dit ETF als kredietwaardig worden beschouwd, is de kans op wanbetaling altijd aanwezig. In dat geval is het mogelijk dat bedrijven hun verplichtingen niet kunnen nakomen en beleggers de waarde van hun belegging verliezen.

Renterisico.  Door de korte duration heeft dit ETF minder last van rentewijzigingen. Dat kan een positief of negatief effect hebben, afhankelijk van de richting die de markt uitgaat.

 

Klik hier voor meer informatie over  SPDR ESG ETF’s.

 


Marketingcommunicatie.

Enkel voor gebruik door professionele beleggers. Enkel voor gereglementeerde gekwalificeerde beleggers volgens art. 10 (3) lit. a en b van de Zwitserse wet op kapitaalbeleggingsprogramma’s.

Oostenrijk: Het aanbod van SPDR-ETF’s door de vennootschap werd aangegeven bij de Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in overeenstemming met sectie 139 van de Oostenrijkse wet op de beleggingsfondsen. Potentiële beleggers kunnen het actuele verkoopprospectus, de statuten, het KIID evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag gratis verkrijgen bij State Street Global Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, D-80333 München. T: +49 (0)89-55878-400. F: +49 (0)89-55878-440.

Finland: Het aanbod van fondsen door de vennootschappen werd aangegeven bij de toezichthoudende instantie voor de financiële markten in overeenstemming met sectie 127 van de wet op gemeenschappelijke fondsen (29.1.1999/48) en krachtens de bevestiging van de toezichthouder kunnen de vennootschappen hun aandelen verdelen aan het publiek in Finland.

Bepaalde informatie en documenten die de vennootschappen moeten publiceren in Ierland conform de geldende Ierse wetgeving zijn vertaald in het Fins en zijn verkrijgbaar voor Finse beleggers door contact op te nemen met State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.

Frankrijk: Dit document vormt geen aanbod of verzoek voor de aankoop van aandelen in de vennootschap. Elke inschrijving op aandelen zal verlopen in overeenstemming met de algemene voorwaarden die worden vermeld in de volledige prospectussen, de KIID’s, de addenda evenals de supplementen van de vennootschappen Deze documenten zijn beschikbaar bij de centrale correspondent van de vennootschap: State Street Banque S.A., 23- 25 rue Delariviere- Lefoullon, 92064 Paris La Defense Cedex, Frankrijk, of op het Franstalige gedeelte van de website spdrs. com.

De onderneming is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) onder de Ierse wet en door de Central Bank of Ireland erkend als icbe in overeenstemming met de Europese regelgeving. Europese richtlijn 2014/91/EG van woensdag 23 juli 2014 met betrekking tot icbe’s, zoals gewijzigd, stelde algemene regels op conform de grensoverschrijdende marketing van icbe’s, waar zij aan voldoen. Deze gemeenschappelijke basis sluit gedifferentieerde implementatie niet uit. Dit is waarom een Europese icbe kan worden verkocht in Frankrijk, ook al voldoet haar activiteit niet aan regels die identiek zijn aan deze die de goedkeuring van dit type product in Frankrijk regelen. Het aanbod van deze compartimenten werd aangegeven bij de Autorité des Marchés Financiers (AMF) in overeenstemming met artikel L214-2-2 van de Franse Code Monétaire et Financier.

Duitsland: Het aanbod van SPDR-ETF’s door de vennootschappen werd aangegeven bij de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in overeenstemming met sectie 312 van de Duitse wet op kapitaalbeleggingen. Potentiële beleggers kunnen de actuele verkoopprospectussen, de statuten, de KIID's evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag gratis verkrijgen bij State Street Global Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, D-80333 München. T: +49 (0)89-55878-400. F: +49 (0)89-55878-440.

Israël: Er is of wordt in Israël geen actie ondernomen die een openbaar aanbod van de effecten of distributie van deze marketingbrochure aan het publiek in Israël mogelijk zou maken. Deze marketingbrochure is niet goedgekeurd door de Israëlische effectenregulator.

Dienovereenkomstig zullen de effecten in Israël enkel worden verkocht aan beleggers van het type zoals vermeld in bijlage 1 van de Israëlische effectenwetgeving van 1978, die schriftelijk hebben bevestigd dat zij binnen een van de daarin vermelde categorieën vallen (samen met een externe bevestiging indien vereist volgens de richtlijnen van de Israëlische effectenregulator), dat ze zich bewust zijn van de implicaties wanneer men als zo’n belegger wordt beschouwd en daarmee instemmen, en verder dat de effecten worden aangekocht voor eigen rekening en niet met het doel ze door te verkopen of te distribueren.

Deze marketingbrochure mag niet worden gereproduceerd of gebruikt voor andere doeleinden, noch worden verstrekt aan andere personen dan de personen naar wie er een exemplaar van is gestuurd. Niets in deze marketingbrochure mag worden beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsmarketing zoals gedefinieerd in de wet van 1995 op het beleggingsadvies, beleggingsmarketing en portefeuillebeheer. Beleggers wordt aangeraden competent beleggingsadvies in te winnen bij een lokaal erkend beleggingsadviseur alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. State Street heeft geen licentie onder de voormelde wet en beschikt niet over de verzekeringen die vereist zijn voor een licentiehouder in die zin.

Deze marketingbrochure vormt geen aanbod voor de verkoop noch een verzoek voor de aankoop van andere effecten dan de hierbij aangeboden effecten, noch vormt ze een aanbod voor de verkoop of verzoek tot een aanbod voor de aankoop van personen in een staat of ander rechtsgebied waarin zo’n aanbod of verzoek onwettig is of waarin de persoon die dat aanbod of verzoek doet, daar niet toe gemachtigd is, of aan personen aan wie zo’n aanbod of verzoek wettelijk niet mag worden gedaan.

Italië: State Street Global Advisors Ireland Limited, Branche Milaan (Sede Secondaria di Milano) is een filiaal van State Street Global Advisors Ireland Limited, is ingeschreven in Ierland met het ondernemingsnummer 145221, is vergunning verleend door en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, en heeft zijn hoofdkantoor te 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State Street Global Advisors Ireland Limited, Branche Milaan (Sede Secondaria di Milano), is geregistreerd in Italië onder het bedrijfsnummer 10495250960 – R.E.A. 2535585 en btw nummer 10495250960 en wiens kantoor is gevestigd Via Ferrante Aporti,

10 – 20125 Milaan, Italië.

T: +39 02 32066 100. F: +39 02 32066 155.

Luxemburg: De vennootschappen werden aangegeven bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg voor de verkoop van haar aandelen aan het publiek in Luxemburg en de vennootschappen zijn geregistreerde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe). Nederland: Deze mededeling is bedoeld voor gekwalificeerde beleggers binnen de betekenis van sectie 2:72 van de Nederlandse wet op het financieel toezicht, zoals gewijzigd. De producten en diensten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor deze personen, en alle andere personen mogen niet op deze mededeling vertrouwen. Het verdelen van dit document houdt geen licentievereiste in voor de vennootschappen of SSGA in Nederland en er zullen bijgevolg prudentieel toezicht en controle over de bedrijfsvoering worden uitgeoefend over de vennootschappen of SSGA door de Nederlandse centrale bank (De Nederlandsche Bank N.V.) en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. De vennootschappen hebben hun aangifte bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland gedaan voor de verkoop van hun aandelen aan het publiek in Nederland en de vennootschappen zijn, dienovereenkomstig, beleggingsinstellingen volgens sectie 2:72 van de Nederlandse wet op het financieel toezicht. Noorwegen: Het aanbod van SPDR-ETF’s door de vennootschappen werd aangegeven bij de Noorse controledienst (Finanstilsynet) in overeenstemming met de geldende Noorse wet op de beleggingsfondsen. Krachtens een bevestigingsbrief van de financiële controledienst van 28 maart 2013 (16 oktober 2013 voor Umbrella II) mogen de vennootschappen hun aandelen in Noorwegen op de markt brengen en verkopen.

Spanje: SSGA SPDR ETFs Europe I plc en State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe II plc zijn erkend voor publieke distributie in Spanje en zijn geregistreerd bij de Spaanse beurscommissie (Comisión Nacional del Mercado de Valores) onder de nummers 1244 en 1242. Vóór ze beleggen kunnen beleggers een exemplaar van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie, de marketingmemoranda, het reglement van het fonds of de statuten, evenals de jaar- en halfjaarverslagen van State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I plc en SSGA SPDR ETFs Europe II plc verkrijgen bij Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanje), de Spaanse vertegenwoordiger, betalingsgemachtigde en distributeur in Spanje of op spdrs.com. Het erkende Spaanse distributiekantoor van SSGA SPDR ETFs is beschikbaar op de website van de beurscommissie (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Voor beleggers in

Zwitserland: Dit document is enkel bestemd voor gereglementeerde gekwalificeerde beleggers, zoals gedefinieerd door artikel 10(3) van de Zwitserse wet op collectieve beleggingsprogramma’s (CISA) en artikel 6 van het Zwitserse decreet op collectieve beleggingsprogramma’s (CISO). Bepaalde fondsen zijn mogelijk niet geregistreerd bij de Zwitserse controledienst voor de financiële markten (FINMA), die optreedt als controledienst voor beleggingsfondsen en zijn mogelijk niet geschikt als buitenlandse collectieve beleggingsprogramma’s volgens artikel 120 van de Zwitserse wet op collectieve beleggingsprogramma’s. Dienovereenkomstig mogen de aandelen van deze fondsen enkel worden aangeboden aan gereglementeerde gekwalificeerde beleggers en niet aan enige andere belegger in of uit Zwitserland tenzij zij worden geplaatst zonder openbaar aanbod zoals op gezette tijden gedefinieerd door de FINMA. Wij verzoeken u het prospectus en het KIID te lezen alvorens u belegt. In verband met de bij FINMA geregistreerde fondsen, kunnen potentiële beleggers de actuele verkoopprospectussen, de statuten, de KIID’s evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag gratis verkrijgen bij de Zwitserse vertegenwoordiger en betalingsgemachtigde, State Street Bank GmbH Munich, filiaal in Zurich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, Zwitserland, of op ssga.com evenals bij de hoofdverdeler in Zwitserland, State Street Global Advisors AG (“SSGA AG”), Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, Zwitserland. Voor bijkomende documentatie over de niet voor publieke verkoop geregistreerde fondsen kunt u contact opnemen met SSGA AG.

Verenigd Koninkrijk : De vennootschappen zijn erkende programma’s onder sectie 264 van de Financial Services and Markets Act 2000 (de wet) en zijn bestemd voor ‘professionele klanten’ in het VK (binnen de betekenis van de regels van de wet) die worden beschouwd als geïnformeerd en ervaren in beleggingszaken. De producten en diensten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor deze personen, en alle andere personen mogen niet op deze mededeling vertrouwen. Een groot deel van de bescherming die de Britse regelgeving biedt, is niet van toepassing op de werking van de vennootschappen en er zal niet worden voorzien in compensatie conform het Britse Financial Services Compensation Scheme.

 

Belangrijke risico-informatie

Dit document werd uitgegeven door State Street Global Advisors Ireland (“SSGA”), dat onder toezicht staan van de Central Bank

of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John

Rogerson’s Quay, Dublin 2. RegistratienummerT: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1

776 3300. Web: ssga.com. SPDR ETFs is het platform voor beursgenoteerde fondsen (“ETF”) van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.

State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I & SPDR ETFs Europe II plc geeft SPDR-ETF’s uit en is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en afzonderlijke aansprakelijkheid tussen zijn compartimenten. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de wetten van Ierland en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland.

De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/ EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. Ze mag niet worden beschouwd als een verzoek tot kopen of een aanbod voor de verkoop van een belegging. Ze houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen. Alle informatie is afkomstig van SSGA, tenzij anders vermeld, en werd verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de nauwkeurigheid ervan wordt niet gegarandeerd. Er wordt geen verklaring gedaan of garantie gegeven over de actuele nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd.

ETF’s worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico’s en zullen fluctueren in marktwaarde. Het beleggingsrendement en de nominale waarde van een belegging zullen fluctueren, wat betekent dat aandelen bij verkoop of terugkoop meer of minder waard kunnen zijn dan bij de aankoop. Hoewel aandelen kunnen worden gekocht of verkocht op een beurs via elke makelaarsrekening, kunnen aandelen niet individueel voor terugkoop worden aangeboden bij het fonds. Beleggers kunnen aandelen aankopen en ze voor terugkoop aanbieden via het fonds in grote bundels, ‘creation units’ genoemd. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, zijn die van SPDR EMEA Strategy and Research voor de periode tot en met woensdag 30 september 2020 en kunnen veranderen op basis van de markt- en andere situaties. De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. Dit document bevat bepaalde verklaringen die als verklaringen over de toekomst kunnen worden beschouwd. Merk op dat dergelijke verklaringen geen garantie vormen voor toekomstige prestaties en de eigenlijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van die projecties.

In het verleden behaalde rendementen garanderen geen toekomstige resultaten. Beleggen houdt risico’s in, waaronder het risico van verlies van de hoofdsom. Beleggingen in opkomende of ontwikkelingsmarkten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten.Ze kunnen ook een blootstelling inhouden aan economische structuren die over het algemeen minder divers en volwassen zijn en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die in beter ontwikkelde landen.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige muntfluctuaties, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Standard & Poor’s, S&P en SPDR zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve filialen en externe licentiegevers, en geen van deze partijen doen enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, inclusief voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van een index. De Responsible-Factor (R-Factor) is ontwikkeld door State Street om bepaalde ESG-kenmerken weer te geven en geeft geen beleggingsprestaties weer. De resultaten die door het scoringsmodel worden gegenereerd, zijn gebaseerd op de dimensies duurzaamheid en deugdelijk bestuur van een beoordeelde entiteit.

De rendementen op een effectenportefeuille die ondernemingen uitsluit die niet voldoen aan de vooropgestelde ESG-criteria van de portefeuille, kunnen lager liggen dan die van een effectenportefeuille waarin die ondernemingen wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ertoe leiden dat de portefeuille belegt in sectoren of effecten die minder goed presteren dan de globale markt.

Alle resultaten betreffende de indexprestatie worden uitsluitend ter vergelijking vermeld. Er mag niet van worden uitgegaan dat ze de prestatie van een specifieke belegging weergeven.

Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

Obligaties houden over het algemeen minder kortetermijnrisico’s in en zijn doorgaans minder volatiel dan aandelen, maar omvatten een renterisico (als de rentevoeten dalen, dalen de obligatiekoersen meestal); wanbetalingsrisico van de emittent; kredietrisico van de emittent; liquiditeitsrisico; en inflatierisico. Deze effecten zijn meestal uitgesproken voor langerlopende effecten. Alle vastrentende effecten die vóór de eindvervaldag worden verkocht of teruggekocht, kunnen aanzienlijke winsten maken of aanzienlijke verliezen lijden.

Het fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten met het oog op valutahedging en efficiënt portefeuillebeheer. Het fonds kan effecten aankopen die niet in de munt van de aandelenklasse luiden. Hedging moet de impact van wisselkoersfluctuaties matigen, al kunnen hedges soms niet helemaal perfect matchen, waardoor er toch verliezen kunnen ontstaan.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief “Bloomberg”). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, “Barclays”), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg SASB® Euro Corporate ESG UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn. SASB neemt geen standpunt in over de vraag of een emittent al dan niet moet worden opgenomen in de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. De informatie in deze communicatie is geen onderzoeksadvies of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als ‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met de verordering 2014/65/EU (Markten in Financiële Instrumenten) of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze marketingcommunicatie (a) niet werd opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te promoten en (b) niet is onderworpen aan enig verbod op transacties vóór de verspreiding van beleggingsonderzoek.

Lees het prospectus en de relevante essentiële beleggersinformatie (KIID) van SPDR vóór u belegt. Deze documenten zijn verkrijgbaar op spdrs.com. Deze omvatten onder andere meer informatie over de SPDR-fondsen, waaronder toelichtingen over de kosten, risico’s en waar de fondsen toegelaten zijn voor verkoop.

 

© 2020 State Street Corporation. Alle rechten voorbehouden.

ID315522-3275396.1.1.EMEA.INST  1020

Vervaldatum: 31/10/2021