DNB heeft geconstateerd dat niet alle dagelijks beleidsbepalers en leden van een toezichthoudend orgaan van een financiële holding worden aangemeld voor toetsing door DNB. Dagelijks beleidsbepalers en leden van een toezichthoudend orgaan van een financiële holding moeten voldoen aan de eisen van geschiktheid (artikel 3:8 Wft) en betrouwbaarheid (artikel 3:9 Wft).

De grondslag daarvoor is gelegen in artikel 3:271 en artikel 3:272 Wft. De betrouwbaarheidseis volgt tevens uit artikel 3:99 Wft voor dagelijks beleidsbepalers van houders van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming. Onder dagelijks beleidsbepalers wordt verstaan de bestuurder(s) van de entiteit, maar ook personen die geen bestuurder zijn maar een zodanige invloed hebben dat zij het dagelijks beleid van de entiteit bepalen.

DNB dient de geschiktheid (in het geval van dagelijks beleidsbepalers en leden van een toezichthoudend orgaan) en betrouwbaarheid van de kandidaten vast te stellen. Dit toetsingsproces levert een belangrijke bijdrage aan het toezicht van DNB dat is gericht op solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen. Deze functionarissen zijn namelijk essentieel voor de strategie en bedrijfscultuur van een instelling, en daarmee voor de soliditeit en (toekomstige) levensvatbaarheid van een instelling.

Bron:

https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-vermogensbeheerders/nieuwsbrief-vermogensbeheerders-oktober-2020/dnb390322.jsp