China en ESG: een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat, zo bleek uit het aantal deelnemers aan het Fund Seminar Session-webinar. In levendige presentaties gaven Jenn-Hui Tan (Fidelity), Marco Helfers CFA (Vontobel AM) en Nicolette Loonen (TOSCA) hun visie op dit onderwerp. “Beleggers maken zich in China zorgen over controlerende aandeelhouders, corporate governance risico’s, staatsbedrijven (SOE’s) en partijcommissies, maar wanneer je met het management in China praat over het mitigeren van deze risico’s, wordt duidelijk dat dit normale beleggingsrisico’s zijn en dat ze geduid kunnen worden zoals elk ander beleggingsrisico, namelijk met behulp van fundamenteel bottom-up onderzoek.”         

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship & Sustainable Investing, Fidelity International

Jenn-Hui verzorgt de aftrap en toont de uitkomsten van een onderzoek van Fidelity naar de redenen waarom ESG in deze COVID-periode zo’n boost heeft gegeven aan de economie. “Een van de redenen daarvoor is dat het meenemen van ESG-factoren bedrijven kan helpen om veerkrachtiger, robuuster businessmodellen te realiseren en deze drijven op hun beurt de financiële performance aan.”

Over de hele linie zijn Chinese bedrijven bezig om geleidelijk aan voor ESG te kiezen. Jenn-Hui Tan stelt dat de interesse van buitenlandse beleggers groeit en de kapitaalmarkten zich openstellen; ‘foreign ownership’ zal in 2027 10 procent bedragen tegen 4 procent nu, zo is zijn verwachting.

Daarnaast neemt ook de binnenlandse vraag toe. De interesse van Chinese asset managers en asset owners in het omarmen van ESG-concepten en -praktijken neemt toe. We zien nieuwe producten, groeiende aandacht voor de UN PRI Signatories (www.unpri.org/signatories) en nieuwe capaciteit op ESG-gebied. Een gedeelte van deze stijging is ook te verklaren door de sterk groeiende middenklasse. Veranderende consumentenvoorkeuren, waaronder die van millennials, hebben ook impact op veranderingen in het gedrag van bedrijven.

De ambities en doelstellingen van China op ESG-gebied reiken ver, maar Tan acht het realistisch dat China deze doelstellingen zal halen. “Als China deze doelstellingen zal halen, zal dit een zeer significant effect hebben op de temperaturen wereldwijd en op de global energy en industriële markten. Zal China dit bereiken? Daarvoor moet je allereerst naar de ‘carbon journey’ van China  kijken tot dusver. Tot dusver heeft China alle ‘carbon pledges’ gerealiseerd.”

Marco Lenfers, Client Portfolio Manager, Vontobel AM 

Met een historie van bijna 100 jaar kijken Marco Lenfers CFA en zijn collega’s van Vontobel AM/mtx als langetermijnbeleggers naar de Aziatische markt, “met een volledig commitment voor emerging markets equity” (https://am.vontobel.com/en/emerging-markets).

Vontobel AM verwacht dat ESG in opkomende markten steeds belangrijker zal worden in de komende tijd en steeds meer zal gaan lijken op de bestaande patronen in de ontwikkelde markten. Dat betekent niet dat ESG overal hetzelfde werkt in emerging markets. Er is bijvoorbeeld nog geen wereldwijde ESG-benchmark voor aandelen en obligaties voor emerging markets, maar die zal er wel komen. Het IFRS-raamwerk kan als basis bieden voor het rapporteren van niet-financiële risico’s.

Zolang die global benchmark er nog niet is, werken marktpartijen met eigen frameworks. Fidelity heeft een ‘fundamental research’-team met 180 analisten in de wereld en een eigen systeem om ESG-risico’s en – kansen te beoordelen en creëert een eigen benchmark. Vontobel, dat onder meer teams in Hong Kong heeft, werkt met een eigen framework genaamd ‘Minimum Standard Framework’.

“Beleggers maken zich in China zorgen over controlerende aandeelhouders, corporate governance risico’s, staatsbedrijven (SOE’s) en partijcommissies, maar wanneer je met het management om de tafel zit en praat over het mitigeren van deze risico’s, wordt duidelijk dat dit normale beleggingsrisico’s zijn en dat ze geduid kunnen worden zoals elk ander beleggingsrisico, namelijk met behulp van fundamenteel bottom-up onderzoek.” Aldus Jenn-Hui Tan van Fidelity International.

Marco Lenfers van Vontobel AM trekt een vergelijking met Zuid-Korea waar veel door families bestuurde bedrijven voorkomen die vergelijkbare beleggingsrisico’s met zich  meebrengen. De uitdagingen daar zijn vergelijkbaar met die van andere opkomende markten, aldus Marco Lenfers. Toch zijn zinvolle dialogen mogelijk. In China nemen veel staatsgecontroleerde bedrijven nu ‘equity incentives’ over voor hun eigen management. Engagement is dus zinvol en in opkomst, maar dan wel alleen in de boardroom en niet openlijk via de media. “De engagement moet al plaatsvinden  voordat je gaat beleggen,“ zegt Marco Lenfers.

Takeaways voor vermogensbeheerders/financieel planners

  • “Beleggen in Azië is niet zonder risico, je moet mensen ter plaatse hebben en je moet de risico’s die je gaat nemen begrijpen. Als je dat doet, zijn Aziatische markten heel interessant.”
  • “Buig de beperkingen van ESG in opkomende markten om in kansen en leg uit en laat aan vermogende particulieren en HNWI’s zien hoe ESG waarde kan toevoegen aan een portefeuille.”

Nicolette Loonen, TOSCA (Tribe of Sustainability Change Agents)

Wat is de relatie tussen ESG en ‘stakeholder inclusion’? Daarover sprak Nicolette Loonen mede-oprichter van TOSCA – Tribe of Sustainability Change Agents (www.toscatribe.nl). Zij  adviseert over integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) in de strategie en bedrijfsvoering, over interne sturing op duurzaamheidsambities en over verantwoording via Integrated Reporting. Nicolette is de medeauteur van de publicatie van Global Compact Nederland over Stakeholder Inclusion in relatie tot de SDG’s. Zij ging in haar presentatie onder meer in op ambitieuze klimaat- en energiedoelen die de EU heeft gesteld voor 2030. Binnen de EU Green Deal moeten er miljarden op tafel komen om de groene economie mogelijk te maken.

 

Nicolette Loonen: “Het Sustainable Finance Action van de EU (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_nl) is bedoeld om alle kapitaalstromen  naar de groene markt te brengen, maar ook om de risico’s die banken en FI’s lopen zichtbaar te maken, waaronder die van ‘stranded assets’. Als banken nog veel in fossiele energie beleggen, verwacht ik dat de centrale banken hogere kapitaaleisen zal stellen omdat banken dan grotere risico’s lopen op stranded assets. Dus het plan beoogt het mobiliseren van kapitaalstromen en het in kaart brengen van risico’s.”

Enkele vragen van de webinar-gasten kwamen neer op hetzelfde: hoe ga ik als klant van een financial planner/vermogensbeheerder van een bestaande portefeuille naar een portefeuille met een sterker ESG-karakter? Hoe begin ik? Nicolette Loonen, kort en krachtig: “Beginnen is het belangrijkste”. Zij ziet het model van stakeholder inclusion (waar zij in haar presentatie dieper op ingaat) vaak als missing link in ESG-beleggen. “Er wordt sterk gekeken naar performance op het gebied van CO2 of broeikasgasemissie, maar als een organisatie in het model in de zogenaamde vierde versnelling zit (‘4th gear’) voor stakeholder inclusion, dan geeft dat een breder perspectief op risico’s. Dat zal naar verwachting tot stabielere beleggingskansen leiden en kansen creëren. Dat betekent dat je met meer focus op ESG de risico’s verlaagt.” Zij verwacht dat  er vanuit de EU rond het Sustainable Finance Action plan strengere wetgeving zal komen. Dit zal tot beprijzing van risico’s leiden en tot striktere voorwaarden aan de wijze waarop je met bijvoorbeeld je supply chain en mensenrechten omgaat, in eerste instantie via transparantie, maar ik verwacht dat er steeds meer beprijzing zal volgen.

Verder lezen:

Publicatie: Stakeholder Inclusion – As Accelerator for the Sustainable Development Goals, Global Compact Nederland

https://gcnetherlands.nl/stakeholder-inclusion/

Global Compact Netwerk Nederland heeft met support van VNO-NCW een onderzoek uitgevoerd naar stakeholderbetrokkenheid door Nederlandse bedrijven. Dit onderzoek toont aan dat bedrijven die hun stakeholders actief betrekken bij hun organisatie succesvol zijn om oplossingen te implementeren voor de maatschappelijke uitdagingen, zoals verwoord door de SDG’s. Ook wordt vanuit de politiek en vanuit het maatschappelijk veld een grotere betrokkenheid van stakeholders bij de business verwacht. Global Compact Netwerk Nederland reikt in deze publicatie een model en een praktische vragenlijst voor bedrijven aan om hun stakeholder engagement naar een hoger niveau te tillen.

 

Deelnemers aan dit Fund Seminar Session webinar:

  • Vanuit Zürich: Marco Lenfers CFA, Client Portfolio Manager, Vontobel AM, vontobel.com/am
  • Vanuit Hong Kong: Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship & Sustainable Investing, Fidelity International, fidelity.com
  • Vanuit Nederland: Nicolette Loonen, mede-oprichter TOSCA en medeauteur van de publicatie van Global Compact Nederland over Stakeholder Inclusion in relatie tot de SDG’s, toscatribe.nl
  • Vanuit Nederland: moderator Richard Neve, www.cognitomedia.nl

 

Alle presentaties zijn te vinden op  https://www.fundseminar.nl/sessions

 

Meer artikelen over “China en ESG; is dat te combineren?”, over Vontobel AM/mtx en Fidelity International zijn te vinden op www.fundseminar.nl/sessions