Dimensional Fund Advisors is een vooraanstaand, wereldwijd opererend beleggingsbedrijf dat al sinds 1981 academisch onderzoek vertaalt in praktische beleggingsoplossingen. Gedreven door een sterk vertrouwen in de werking van de markt, bieden wij geavanceerde beleggingsoplossingen die gebaseerd zijn op financiële wetenschap, om onze klanten een betere beleggingservaring te kunnen bieden. Vasthouden aan onze filosofie, een sterke toewijding aan de klant en nauwe banden met de academische wereld liggen ten grondslag aan onze aanpak.

Beleggingsfilosofie en -proces

Onze beleggingsfilosofie heeft vorm gekregen door tientallen jaren van onderzoek. Wij geloven dat aandelenprijzen een afspiegeling vormen van alle openbare informatie, doordat hevige concurrentie onder marktdeelnemers de prijzen in de richting van hun eerlijke waarde stuurt.

Wij proberen waarde toe te voegen door fondsen te bouwen die op een kosteneffectieve manier gericht zijn op een hoger verwacht rendement. Door een dynamisch, door de markt gestuurd proces te combineren met een flexibele handelsstrategie, maken wij doordachte keuzes voor wat betreft de compromissen die van invloed zijn op het rendement — door een afweging te maken tussen concurrerende rendementspremies, spreiding1 en kosten. Deze aanpak wordt consistent toegepast bij een heel scala aan strategieën in internationale en regionale aandelen en obligaties, waardoor wij kunnen inspelen op de uiteenlopende behoeften van beleggers over de hele wereld.

De kantoren van Dimensional – en dus ook het fondsbeheer en onze tradingdesks – zijn gevestigd in de Verenigde Staten, Europa en Azië-Pacific. Dit zorgt voor dekking van alle internationale markten en stelt ons in staat onze strategieën voortdurend bij te stellen, indien nodig. Ons internationaal beleggingsteam past dezelfde filosofie, hetzelfde proces en dezelfde systemen toe, op welk kantoor dan ook, waar ook ter wereld.

Oplossingen op basis van onderzoek

Dimensional heeft nauwe banden met toonaangevende economen — waaronder Eugene Fama, Ken French en Robert Merton. Zij werken samen met onze fondsbeheer, trading en research teams. Daarnaast hebben zij zitting in ons Beleggingscommittee. Dankzij deze mogelijkheid van intensieve uitwisseling tussen onze eigen onderzoekers en deze veelgeprezen academici kunnen wij de theorie – de ideeën van de financiële wetenschap – voor beleggers vertalen naar de praktijk.

Een sterk vertrouwen in de markt maakt dat wij anders tegen beleggen aankijken, in ons denken én doen. De langdurige, vaak decennialange relaties met onze klanten zijn het bewijs van onze toewijding aan de klant en de stabiliteit van onze organisatie. Door mee te evolueren met de laatste ontwikkelingen in de financiële wetenschap, heeft Dimensional langetermijnresultaten geleverd aan beleggers.

Over Dimensional

  • Opgericht in 1981
  • Twaalf kantoren over 8 landen; fondsbeheer en trading op 4 continenten
  • Meer dan 1.200 medewerkers
  • Beleggingsbeheer is ons kernproduct

Nieuwsbericht, december 2021

Dimensional lanceert duurzaamheidsfondsen gericht op aandelen gelieerd aan opkomende markten en wereldwijde kortlopende obligaties

Dimensional Fund Advisors, wereldwijd marktleider in systematisch beleggen, heeft het Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund en het Global Sustainability Short Fixed Income Fund uitgebracht.

De fondsen passen Dimensional’s benadering op duurzaam beleggen toe, welke gericht is op een significante vermindering van de blootstelling aan bedrijven met een hoge uitstoot van broeikasgassen (BKG) en fossiele brandstoffen. Zo wordt er ook rekening gehouden met andere ecologische, sociale en wettelijke elementen, waaronder tabak, bio-industrie en kinderarbeid.1

Het Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund is op 7 december gelanceerd en het Global Sustainability Short Fixed Income Fund op 15 december.

Met de fondsen breidt Dimensional haar duurzaamheidsstrategieën verder uit. Hieronder vielen al het Global Sustainability Core Equity Fund (gericht op beleggen in ontwikkelde markten) en het Global Sustainability Fixed Income Fund. Met een totaal beheerd vermogen van 2,6 miljard dollar per december 2021, zijn deze twee fondsen in de afgelopen jaren significant gegroeid.

Met het nieuwe Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund en het bestaande Global Sustainability Core Equity Fund, dekken de duurzaamheidsaandelenstrategieën van Dimensional nu zowel ontwikkelde als opkomende markten af. Voor obligaties biedt
een combinatie van het Global Sustainability Short Fixed Income Fund en het bestaande Global Sustainability Fixed Income Fund strategies, beleggers de mogelijkheid om te variëren met hun looptijd en kredietblootstelling.

“We bieden beleggers nu een meer duurzame benadering op het systematisch beleggen in wereldwijde aandelen en obligatiemarkten”, aldus John Romiza, Co-CEO
van Dimensional UK. “De nieuwe fondsen bieden meer mogelijkheden om de duurzame aanpak van Dimensional in uw evenwichtige portefeuille te implementeren.”

Meer informatie over de aanpak van Dimensional op het gebied van duurzaam beleggen vindt u op deze webpagina. Voor meer details over fondsen kunt u ons Fund
Centre raadplegen.

Global Sustainability Short Fixed Income Fund
Datum van lancering: 15 december 2021
Doorlopende kosten:2 0,29%
Beheer tarieven: 0,22%

Aandelenklassen beschikbaar bij introductie: EUR herbeleggend ( IE000JA3S476), EURuitkerend (IE000TIVIXI5), GBP herbeleggend (IE000MBVK9Q9), GBP distributie (IE00009DUQ60), USD herbeleggend (IE000J2TE3M1)

1. Raadpleeg voor de volledige lijst het document met Duurzaamheidsoverwegingen dat beschikbaar is op de pagina van elk fonds.
2. Het getoonde overzicht met de doorlopende kosten betreft een schatting, aangezien er onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn. Deze is exclusief portefeuilletransactiekosten en eventuele prestatievergoedingen. Het jaarverslag van het fonds voor elk boekjaar zal details bevatten over de exact gemaakte kosten.

TOELICHTINGEN
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. NIET BEDOELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF PARTICULIERE BELEGGERS. INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (DIL), statutair gevestigd te 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ierland. DIL staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten in de zin van Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU).

INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. DFAL staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten zoals nader gedefinieerd door de door FCA uitgegeven regelgeving. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en dient als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garanties te doen omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid daarvan. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door DIL en DFAL relevant enbetrouwbaar worden geacht (waar de context het vereist zullen DIF en DFAL in het hiernavolgendeafzonderlijk worden aangeduid als de “Uitgevende Entiteit”) en de Uitgevende Entiteit goede redenenheeft om aan te nemen dat alle feitelijke informatie uit dit document juist is op de
datum van ditdocument. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten ofproducten en het verstrekken van de informatie wordt niet beoogd een voldoende basis te bieden voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van de personen die besluiten tot het doen van aankoop om zich daarover voldoende te informeren en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven. Het is niet toegestaan om dit document te kopiëren, te dupliceren of te verzenden naar derden zonder de voorafgaande toestemming van de Uitgevende Entiteit. De UitgevendeEntiteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

De Uitgevende Entiteit verstrekt informatie en materialen in het Engels, maar kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De aanvaarding van de ontvanger van de informatie en materialen van de Uitgevende Instellingen houdt tevens in dat de ontvanger aanvaardt dat deze informatie en materialen aan hem kunnen worden verstrek, waar relevant, in meer dan één taal.

De informatie over het rendement is aangeleverd door DFAL, vanaf de datum van het materiaal tenzij anders vermeld. Bezoek de website Dimensional.com voor de meest recente resultaten op het einde van de maand. Het gemiddelde totale jaarrendement omvat herbelegging van dividenden en kapitaalwinsten.

De aanduiding naar ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission en is bevoegd om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten te verrichten. Dimensional Hong Kong Limited biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

Het Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund, Global Sustainability Core Equity Fund, Global Sustainability Fixed Income Fund en Global Sustainability Short Fixed Income Fund (de implementatie en management van het Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund, Global Sustainability Core Equity Fund, Global Sustainability Fixed Income Fund en Global Sustainability Short Fixed Income Fund is beschermd door het U.S. Patent Nos. 7,596,525 B1, 7,599,874 B1 and 8,438,092 B2) zijn sub-fondsen van Dimensional Funds Plc, gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. Dit zijn open-ended beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal en zijn opgericht met beperkte aansprakelijkheid tussen de subfondsen naar Iers recht, met respectievelijk registratienummers 352043. Dimensional Funds plc is in Ierland geautoriseerd door de Ierse Centrale bank (Central Bank of Ireland) als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Dimensional Funds Plc (gezamenlijk: Dimensional fondsen) worden uitsluitend aangeboden onder de voorwaarden van het huidige prospectus van het desbetreffende fonds en het van toepassing zijnde Essentiële beleggingsinformatie (Key Investor Information Document ‘KIID’). Weeg de beleggingsdoelstellingen, risico’s, en de kosten en uitgaven van de Dimensional fondsen af alvorens te beleggen. Voor deze en andere informatie over de subfondsen verzoeken wij u om het prospectus en de Essentiële beleggingsinformatie zorgvuldig te lezen alvorens te investeren. De recente versie van het prospectus (beschikbaar in het Engels) en toepasselijke Essentiële beleggingsinformatie (beschikbaar in het Engels en in het Nederlands) kunnen worden verkregen via eu.dimensional.com of door contact
op te nemen met de beheerder van het betreffende fonds of diens vermogensbeheerder op het volgende telefoonnummer: +44 (0)20 3033 3300.

In aanvulling, een samenvatting van de rechten van investeerders is beschikbaar via https://eu.dimensional.com/-/media/Dimensional/ Documents/EMEA/summary-of-shareholder-rights.pdf. Deze samenvatting is in de Engelse taal. Dimensional Funds Plc zijn op dit moment geregistreerd voor aanbieding in een aantal EU lidstaten onder de ICBE-richtlijn. Dimensional Funds Plc kunnen deze registraties op elk moment beëindigen voor Dimensional fondsen in overeenstemming met de procedure zoals opgenomen in artikel 93a van de ICBE richtlijn.

RISICO
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.

Opgenomen prestatiegegevens zien op prestaties uit het verleden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Huidige prestaties kunnen hoger zijn, maar ook lager dan de opgenomen gegevens. Prestaties kunnen toe- of afnemen door valutaschommelingen. De waarde van het beleggingsrendement en het ingelegde kapitaal kunnen zowel dalen als stijgen. Bij verkoop van uw beleggingen kan de waarde meer of minder zijn dan de oorspronkelijke prijs. Zie “Bijlage: Informatieverschaffing” over hoe u volledige informatie kunt krijgen over prestaties, beleggingsdoelstellingen, risico’s, advieskosten en de uitgaven van de Dimensional-fondsen.

De belangrijkste risico’s van het beleggen in de Dimensional-fondsen bestaan uit een of meer van de volgende risico’s: marktrisico, kleinkapitaalrisico, concentratierisico in de vastgoedsector, risico’s van buitenlandse effecten en vreemde valuta’s, risico van opkomende markten, risico van concentratie van banken, renterisico, inflatierisico, risico van obligaties en/of het fund-of-fundrisico. Om de risico’s van een belegging in de fondsen beter te begrijpen, moeten beleggers het prospectus van elk fonds en de toepasselijke essentiële beleggersinformatie (EID) zorgvuldig lezen.

Milieuonderzoeken en maatschappelijke opvattingen kunnen beleggingsmogelijkheden beperken voor het fonds.